Uncategorised

ประกาศรับสมัคร

ด้วย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง  ผู้ช่วยทันตแพทย์  และพนักงานกระทรวงสาธารสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 14  สิงหาคม  2561  ในวัน และเวลาราชการ  ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี   

                                                                                  

รายงานออนไลน์

รายงาน 400

รายงานข้อมูลการให้บริการปี 60

รายงานการคัดกรองต้อกระจก(vision2020 thailand) user: รหัสสถานบริการ 5 หลัก password: p+รหัสสถานบริการ 5 หลัก