Uncategorised

งานวัน อสม.ประจำปี 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยียได้จัดงานวัน อสม.ขึ้น ที่หอประชุมอำเภอนาเยีย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

Kick Off พัฒนาการเด็ก

วันที่ 17 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอนาเยีย ร่วมกันจัดงาน Kick Off พัฒนาการเด็กขึ้นที่หอประชุมอำเภอนาเยีย

นิเทศงานระดับอำเภอ

วันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารสุขอำเภอนาเยีย ได้ต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี