วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาดู่ได้ทำการเปิดอาคารให้บริการหลังใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ทพ.หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิด