วันที่ 17 มีนาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอนาเยีย ร่วมกันจัดงาน Kick Off พัฒนาการเด็กขึ้นที่หอประชุมอำเภอนาเยีย